Polska WW BPSK 63 Contest - REGULAMIN
propozycje i dyskusja nt. nowego regulaminu
Witam.

Zakładam nowy wątek by temat był jasny i klarowny.
Proponuję też ograniczyć czasowo wszelkie rozważania tak, by jeszcze w listopadzie rozesłać nowy regulamin tam gdzie trzeba...

Zapis wyjściowy:
  PROPOZYCJA pisze:


  Organizatorzy: Sekcja Polska Europejskiego Klubu PSK – SP EPC.
  Termin zawodów: drugi weekend października - od 14:00 UTC w sobotę do 14:00 UTC w niedzielę.
  Pasma: 80, 40, 20, 15 i 10m wg Band Planu IARU dla zawodów KF.
  Emisja: (B)PSK-63.
  Wywołanie w zawodach: "CQ SP EPC TEST"
  Numery kontrolne:
  Stacje polskie nadają czteroznakowe grupy kontrolne składające się z raportu RSQ oraz jednej litery, oznaczającej województwo np. 599 B.
  Stacje zagraniczne nadają grupę kontrolną składającą się z raportu RSQ i kolejnego numeru łączności poczynając od 001 np. 599 001.

  Punktacja:
  QSO między stacjami w tym samym podmiocie DXCC - 1 punkt
  QSO między stacjami na tym samym kontynencie, ale różne podmioty DXCC - 2 punkty
  QSO między stacjami na różnych kontynentach - 3 punkty.

  QSO ze stacją SP-EPC – 4 punkty.

  Z daną stacją, na danym paśmie można przeprowadzić tylko jedno punktowane QSO.

  Mnożnik:
  kraje wg aktualnej listy DXCC oraz województwa SP liczone oddzielnie na każdym paśmie.
  Wynik końcowy: Suma punktów za QSO ze wszystkich pasm pomnożona przez sumę mnożników ze wszystkich pasm.

  Kategorie:
  A. MOST-AB
  B. SOAB-HP
  C. SOAB-QRP
  D. SOAB-HP-12
  E. SOAB-QRP-12
  F. SOLF-HP
  G. SOLF-QRP
  H. SOHF-HP
  I. SOHF-QRP
  J. SOSB-HP
  K. SOSB-QRP

  Skróty oznaczają:
  MOST: Multi-Operator Single-Transmitter - oznacza, że w danym momencie może być emitowany dokładnie jeden sygnał, zespół może składać się maksymalnie od 2 do 5 operatorów.
  SO: Single Operator oznacza, że wszystkie czynności wykonywane są przez jedną osobę, w danym momencie może być emitowany dokładnie jeden sygnał.
  LF: praca obejmuje wyłącznie pasma 80 i 40m. Operator może zmienić pasmo w każdej chwili.
  HF: praca obejmuje wyłącznie pasma 20, 15 i 10m. Operator może zmieniać pasmo w każdej chwili.
  HP: High Power - maksymalna moc wyjściowa ograniczona do 100 W.
  QRP: maksymalna moc wyjściowa: 10 W.
  AB: All Band. Operator może zmieniać pasmo w każdej chwili.
  SB: Single Band.
  12 – oznacza, że pomiędzy pierwszym a ostatnim QSO minęło nie więcej jak 12 godzin

  Uczestnik deklaruje udział wyłącznie w jednej kategorii, podając pozostałe QSO do kontroli.

  Dyplomy, w postaci elektronicznej, za czołowe miejsca w poszczególnych kategoriach będą przesyłane via e-mail.
  Dzienniki w postaci elektronicznej w formacie Cabrillo należy przesyłać na adres: ……………………..
  Plik Cabrillo powinien być załącznikiem, a w temacie listu należy umieścić znak wywoławczy i kategorię. Dzienniki należy wysłać w ciągu 5 dni po zakończeniu zawodów. Dzienniki przesłane po terminie zostaną użyte do kontroli.
  Ogłoszenie wyników nastąpi do 14 dni po upływie terminu przesyłania dzienników.
  Tabele wyników sporządzane będą w zależności od ilości zawodników: według krajów w poszczególnych kategoriach. Dla stacji polskich tabele wyników sporządzane będą według deklarowanej kategorii.

  Skróty województw: B, C, D, F, G, J, K, L, M, O, P, R, S, U, W, Z.


Jeżeli ktoś nie zauważył - zapisy są wzorowane częściowo na SP DX Contest i EPC Russia DX Contest.


  PRZEJDŹ NA FORUM